MVO governance

De verantwoordelijkheid voor het MVO beleid en de uitvoering ervan ligt bij de raad van bestuur. De governance commissie van de raad van commissarissen doet aanbevelingen over MVO kwesties. Q-Park heeft een MVO commissie die de raad van bestuur adviseert over het MVO beleid, waaronder het betrekken van belanghebbenden. De CEO is voorzitter van deze commissie.

De MVO manager beheert het proces om op tijd consistente en accurate gegevens te verzamelen voor de verantwoording van het beleid. Deze manager vormt samen met de CEO en de corporate director marketing de MVO commissie.

Het MVO managementteam is eindverantwoordelijk voor het systematisch inzamelen, consolideren, berekenen en evalueren van gegevens. Door interactieve terugkoppeling met de landen en divisies zorgt het team voor meer begrip van de PIs en voor meer betrokkenheid bij het verbeteren van de prestaties.

De CEO en de directies van de landenorganisaties zijn verantwoordelijk voor het resultaatgericht uitvoeren van het beleid.

Q-Park heeft een MVO stuurgroep ingesteld om het MVO beleid beter te integreren, nieuwe stappen te bespreken en het verzamelen van de gegevens voor de externe verslaggeving te begeleiden. Om de verschillende regio's en afdelingen hierin mee te nemen, hebben we de stuurgroep aangepast. Deze bestaat uit het MVO managementteam, marketing- en P&O-managers, een managing director, een financial controller en een customer service-medewerker.

De besturing van MVO onderschrijft de uitgangspunten van het ondernemingsbestuur met adequaat toezicht en transparante verslaglegging. De taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden, commissarissen en aandeelhouders zijn zorgvuldig vastgelegd in de Q-Park Governance Code. Het door de wetgever toegepaste structuurregime is vastgelegd in de statuten.

Het MVO bestuur onderschrijft nog een aantal belangrijke codes waaronder de Q-Park Code of Ethics, de OECD & UNGC Code en de Business Partner Code. Een totaaloverzicht van onze codes en standaarden vindt u in onze Engelstalige Corporate Codes.

Het MVO bestuur hanteert de volgende controlemethodes:

MVO organogram

MVO resultaten in remuneratiebeleid

In 2013 heeft Q-Park het remuneratiebeleid voor landendirecteuren en bestuursleden aangepast. Tot nu toe stonden vooral financiële doelen en aandeelhouderswaarde centraal. Hun beoordeling gebeurt nu aan de hand van een balanced scorecard waaraan MVO prestaties zijn toegevoegd, deze tellen voor 20 procent mee. Hiermee willen we onderstrepen dat Q-Park duurzaamheidsresultaten belangrijk vindt en zorgen we dat duurzaamheidsrisico's voldoende aandacht krijgen. Belangrijke criteria voor het vaststellen van de 20 procent MVO prestaties:

De MVO visie zoals we die hebben geformuleerd is integraal onderdeel van onze strategie en onze kernactiviteiten. We besturen de organisatie op basis van een balanced scorecard, waar ook de niet-financiële aspecten deel van uitmaken. Hierop sluit het remuneratiebeleid aan. Op deze manier borgen we de besturing van zowel financiële als niet-financiële prestaties die van belang zijn voor het realiseren van onze strategische doelstellingen. De raad van bestuur en de raad van commissarissen hebben het beloningssysteem goedgekeurd.