Economie

Doelstellingen

Q-Park streeft ernaar onderdeel te zijn van het lokale mobiliteitsbeleid en betaald parkeren in te zetten om de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden te verbeteren en de maatschappelijke kosten van parkeren eerlijker te verdelen.

Wat willen we bereiken

Gemeenten adviseren over integraal mobiliteitsbeleid

Q-Park is een voorstander van redelijke parkeertarieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de stedelijke omgeving. Het is in het belang van zowel overheden als Q-Park om de tarieven van straatparkeren en parkeerfaciliteiten en van parkeren in het centrum en aan de rand van de stad goed op elkaar af te stemmen. Door met gemeenten in gesprek te gaan over dit onderwerp willen we met onze kennis een bijdrage leveren aan de verduurzaming van steden.

Het systeem van ringbeprijzing, waarbij de binnenring –het stadscentrum– het duurst is en de ringen die meer naar de buitenkant van de stad liggen goedkoper, blijkt effectief. Maastricht introduceerde dit systeem begin 2014. Uit een evaluatie door de stad blijkt dat de gewenste verschuiving naar de randen van de stad totstandkomt. Het aantal parkeerders in de Vrijthof-garage, in het centrum van de stad, nam met 9 procent af vergeleken met 2013. In de buitenwijken nam het aantal parkeerders met 15 procent toe1.

We bieden onze medewerkers een parkeertarief-training aan om dit onderwerp goed in de vingers te krijgen. Onze adviezen zijn erop gericht dat gemeenten een gedifferentieerd prijsbeleid hanteren om het gedrag van de automobilist te beïnvloeden. We zoeken actief de samenwerking met gemeenten om te komen tot een Total City Concept voor parkeren.

Mobiliteitsopties bieden

Q-Park wil een rol spelen in mobiliteitsopties van mensen. We bieden parkeergelegenheid voor auto en fiets bij knooppunten van openbaar vervoer. We proberen ook het bewustzijn en gedrag van mensen te beïnvloeden. We leveren online informatie over de beschikbaarheid van vrije parkeerplaatsen en het tarief. Dat doen we via onze website of de Q-Park app, maar ook door navigatiesystemen te voeden met actuele informatie.

Atijd voldoende parkeergelegenheid

Het klinkt wellicht tegenstrijdig dat Q-Park wil voorkomen dat haar parkeergarages vol zijn. Toch is dat zo. We willen automobilisten altijd de gelegenheid bieden snel en gemakkelijk een parkeerplaats te vinden. Een parkeergarage die vol is, leidt tot tijdsverlies en meer zoekverkeer. Dit zorgt voor meer drukte op straat en meer uitstoot van vervuilende stoffen. Door middel van locatiespecifieke prijsvariaties, dynamische prijsstrategieën en informatieborden, kunnen we automobilisten snel en makkelijk naar een vrije parkeerplaats leiden.

432 (2013: 426) PFs met gedifferentieerde prijsstrategiePFs meer dan 25 dagen VOL 119 (2013: 144)PFs in doelsteden met een Total City Concept 44 (2013: 43)
96.976 (2013: 80.919) Parkeerplaatsen nabij een fietsenstallingPFs met dynamische informatie 209 (2013: 169)PFs met alternatieve mobiliteits­opties 242 (2013: 191)

Wat hebben we bereikt

Gedifferentieerde prijsstrategie

Het aantal parkeerfaciliteiten met een gedifferentieerde prijsstrategie bleef ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Dit hangt waarschijnlijk samen met het aantal doelsteden waarin we met gemeenten en andere partners een integraal mobiliteitsbeleid, het Total City Concept, vormgeven. Dat aantal nam toe met 2 in Frankrijk. Daar stond tegenover dat we in Finland een stad hebben verlaten. Onze doelstelling om in 2017 in 49 doelsteden dit concept te realiseren, is nog altijd haalbaar.

Het aantal trainingen op het gebied van prijsstrategie steeg vooral in Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. In Ierland is een nieuwe vorm van parkeertarieven geïntroduceerd: Two Tier pricing. Een van de onderdelen hiervan is dat parkeren op het hoogste parkeerdek goedkoper is. Frankrijk voerde een campagne waarbij klanten een abonnement van twee maanden konden aanschaffen met 2 maanden extra gratis parkeren. Zo testen we allerlei prijsstrategieën uit en volgen nauwgezet wat het effect is op de bezetting en het financieel resultaat.

Meer alternatieven en verbeterde informatievoorziening

Bijna 13.000 nieuwe parkeerplaatsen bij OV-knooppunten kwamen erbij in 2014. Daarnaast kwamen er circa 6.000 extra plekken in de buurt van een fietsenstalling. We hebben hiermee beide doelstellingen ruimschoots gehaald (respectievelijk 113.191 en 96.976). Het aantal parkeergarages dat meer dan 25 dagen vol is, is aanzienlijk gedaald in 2014. Dat is een goed teken. Klanten konden daardoor makkelijker en sneller een parkeerplaats vinden.

Wellicht dat deze resultaten samenhangen met het stijgende aantal parkeerfaciliteiten dat dynamische informatie doorgeeft. Vooral in Frankrijk gaat het de goede kant op, met 29 extra parkeerfaciliteiten die dynamische informatie geven. Het online reserveringsysteem Resa werkt hierbij als aanjager. Ook in België kwamen er 6 faciliteiten bij. Het gaat nog niet zo hard als we willen. De reden is dat we hiervoor sterk afhankelijk zijn van derden.

Beter ging het met de parkeerfaciliteiten die informatie kunnen geven over alternatieve locaties of mobiliteitsopties. Dat aantal nam toe met 51. Ook hier spande Frankrijk de kroon met 24 extra faciliteiten. Maar ook het Deense Odense wist zijn parkeergarages te integreren met het route-informatiesysteem van de stad. In Groot-Brittannië is er in verschillende steden duidelijke bewegwijzering naar een alternatieve Q-Park-garage op momenten dat een van de garages vol is.

Ward Vleugels Q-Park Scriptieprijs 2014

De Ward Vleugels Q-Park Scriptieprijs 2014 is in het leven geroepen bij het afscheid van Ward Vleugels als CEO van Q-Park. De prijs is bedoeld om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mobiliteit en parkeren te stimuleren en om dit onderzoek toegankelijk te maken voor het parkeer vakgebied. De scriptie dient nieuwe inzichten te combineren met bestaande principes. Masterscripties van studies aan een Nederlandse of Belgische universiteit komen hiervoor in aanmerking. Dit jaar zijn er 11 inzendingen geweest. De scripties worden beoordeeld op basis van zowel academische als sociaal-economische relevantie en toegevoegde waarde. De beoordelingscommissie bestaat uit wetenschappers en parkeerdeskundigen. De wetenschappelijke commissies van de betreffende universiteit bepalen het academische niveau, een parkeervakjury selecteert de 3 winnaars op maatschappelijke relevantie.

De award is voor het eerst uitgereikt aan Alexander Hoss. Zijn scriptie draagt de titel ‘On the effectiveness of downsizing: new evidence from the service industry’. Zijn betoog gaat over betalen voor kleinere eenheden in plaats van het regulier verhogen van parkeertarieven.

  1. Bron: http://www.maastrichtbereikbaar.nl/