Prestaties

Download data

PI

Omschrijving

2012

2013

2014

2017 Doel1

Mtrl2

ASPECTEN

Prestatie indicatoren

G4-10

Personeelsbestand naar functiecategorie, met arbeidsovereenkomst:

2.461

2.593

2.517

+3

- aantal voltijd contracten:

1.769

1.711

1.725

+

- aantal bepaalde tijd contracten (m)

61

63

80

+

- aantal bepaalde tijd contracten (v)

26

29

33

+

- aantal onbepaalde tijd contracten (m)

1.340

1.281

1.292

+

- aantal onbepaalde tijd contracten (v)

342

338

320

+

- aantal deeltijd contracten:

692

882

792

+

- aantal bepaalde tijd contracten (m)

133

176

140

+

- aantal bepaalde tijd contracten (v)

42

45

59

+

- aantal onbepaalde tijd contracten (m)

373

494

426

+

- aantal onbepaalde tijd contracten (v)

144

167

167

+

- een aanzienlijk deel van het werk van de organisatie wordt uitgevoerd door medewerkers die wettelijk als zelfstandig worden gezien, of door personen anders dan medewerkers of begeleide medewerkers, onder wie medewerkers of begeleide medewerkers van aannemers

Nee

Nee

Nee

+

- significante veranderingen in medewerkersaantallen

Nee

Nee

Nee

+

G4-11

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

48%

50%

64%

+

ECONOMIE

Economische ontwikkelingen

QEC-6

Totale omzet van (EUR miljoen):

134,4

142,0

146,1

+

QEC-6a

- B2B abonnementen (EUR miljoen)

118,9

124,8

128,9

+

QEC-6b

- B2B waardekaarten (EUR miljoen)

15,5

17,2

17,2

+

G4-EC1

Directe economische waarde die is gegenereerd en gedistribueerd (EUR miljoen)

183,7

185,2

184,8

+

G4-EC3

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde (pensioen)uitkeringenplan van de organisatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

+

G4-EC4

Significante financiële steun van een overheid (x EUR 1.000)

6.262

4.896

7.806

+

G4-EC8

Beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervan

zie Economie

+

Integratie vervoersmogelijkheden

QMO-1

Parkeerplaatsen in eigendom en langdurige huur binnen 300 meter van:

QMO-1a

- belangrijke OV knooppunten

90.161

100.616

113.191

35%

++4

QMO-1b

- fietsenstallingen en/of bij fietsverhuurbedrijven

80.306

80.919

96.976

30%

++

Parkeertarieven

QEC-2

PFs in eigendom en langdurige huur met onderscheidende parkeertariefstrategieën door vraag en aanbod

404

426

432

60%

++

QEC-4

PFs in eigendom en langdurige huur waar de tarieven in overeenstemming zijn gebracht met straatparkeren

158

163

171

25%

++

QMO-5

Percentage klanten die de maatschappelijke noodzaak van betaald parkeren kennen/begrijpen

94%

94%

+

QMO-6a

Percentage klanten die een positieve houding hebben t.o.v. betaald parkeren

85%

+

QMO-6b

Percentage van klanten met een positieve houding t.a.v. 'de gebruiker betaalt'

60%

58%

+

Partnerships en total city concepts

QEC-1

Publicaties en/of spreekbeurten over eerlijke parkeertariefstrategieën in doelsteden

35

66

200%5

+++6

QEC-5

Doelsteden met een Total City Concept

24

25

25

35%

+++

QMO-7

PFs in eigendom en langdurige huur in doelsteden die actief betrokken zijn bij een integraal mobiliteitsbeleid

39

43

44

50%

++

Parkeerinformatie

QMO-3

PFs in eigendom en langdurige huur die dynamische informatie kunnen doorgeven aan derden

150

169

209

40%

+++

QMO-4

PFs in eigendom en langdurige huur die informeren over 1) mobiliteit opties en/of 2) locatie/prijzen van alternatieven <1 km (≈15min lopen)

151

191

242

50%

+++

Toegang tot de parkeerfaciliteit

QFA-1

PFs in eigendom en langdurige huur met de indicatie ‘Vol’ op >25 dagen

137

144

119

15%

++

QFA-2

Totaal aantal dagen dat deze PFs ‘Vol’ zijn

10.114

9.585

8.951

15%

++

Innovatie en digitale mogelijkheden

QMO-2

PFs in eigendom en langdurige huur met geïntegreerde betaalmogelijkheden met OV

23

19

50

+

QFA-3

PFs in eigendom en langdurige huur die zijn gekoppeld aan een PRIS

265

312

353

50%

+++

QFA-4

PFs in eigendom en langdurige huur met >50% schuine parkeervakken

113

115

115

25%

++

QFA-5

Percentage opbrengst kortparkeerder door voorafgaand te reserveren:

1%

3%

++

QFA-5a

- kortparkeerder opbrengst die voorafgaand reserveert (x EUR 1.000 )

3.117

QFA-5b

- totaalopbrengst kortparkeerder (x EUR 1.000)

448.247

MAATSCHAPPIJ

Klanttevredenheid

G4-PR5

Resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken

3,697

+

QSO-10

Percentage medewerkers positief:

QSO-10a

- houding t.a.v. MVO beleid

69%

78%

74%

+

QSO-10b

- tevredenheid t.a.v. MVO beleid

66%

69%

69%

+

Opleiding en training

QEC-3

Medewerkers getraind op parkeertariefstrategieën

310

184

265

15%

+++

G4-LA9

Trainingsuren per jaar per medewerker:

20

19

19

+

- mannen

18

23

20

+

- vrouwen

17

21

22

+

G4-LA10

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan:

- aard en omvang van de programma's geïmplementeerd en om vaardigheden medewerkers te verbeteren

77

113

+

- omschakeling van programma's die aan blijvende inzetbaarheid en het beheer van afronden van hun loopbaan als gevolg van pensionering of beëindiging van het dienstverband vergemakkelijken

11

8

+

G4-LA11

Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling:

- medewerkers in leidinggevende functies (m)

73%

77%

+

- medewerkers in leidinggevende functies (v)

74%

77%

+

- medewerkers in niet-leidinggevende functies (m)

83%

87%

+

- medewerkers in niet-leidinggevende functies (v)

78%

79%

+

GRESB 33

Percentage medewerkers dat regelmatig algemene en MVO trainingen krijgt:

- medewerkers die regelmatig trainingen volgen

1.651

+

- medewerkers die MVO specifieke trainingen volgen

71

+

- percentage medewerkers dat regelmatig trainingen volgt

65%

+

- percentage medewerkers dat MVO specifieke trainingen volgt

3%

+

Transparantie en geïntegreerd rapporteren

QSO-7

Prijzen en/of kwaliteitscertificaten:

87

114

111

+

QSO-7a

- interne en/of externe prijzen (EPA, medewerker van het jaar, parking host, etc.)

82

109

105

+

QSO-7b

- externe kwaliteitscertificaten (ADAC, ISO 14001, etc.)

5

5

6

+

QSO-11

MVO rapport volgens G4 en assurance

B

Start

Start

Comp.8

+++

QSO-12

Ministerie van EZ TB - ranglijst

60

45

19

Volgers

+++

QSO-13

GRESB - algemene score

29

32

30

Volgers

++

QEC-7

Totale kapitaalinvesteringen (EUR miljoen)

101

51

52

+

QSO-9

Uitgaven voor sociale activiteiten in (lokale) gemeenschappen: geld, materiaal, eten/drinken, etc. (EUR)

387.527

306.139

300.707

0,30% OPEX

++

Steun aan lokale gemeenschappen

G4-SO1

Percentage van PFs met activiteiten waarbij de lokale gemeenschap betrokken is, effectbeoordelingen en ontwikkelingsprogramma’s

13%

+

G4-SO2

PFs met significante potentiële of werkelijke negatieve effecten op lokale gemeenschappen

5

+

QSO-1a

PFs in eigendom en langdurige huur met AEDs - publiek toegankelijk

44

47

181

40%

+++

QSO-1b

PFs in eigendom en langdurige huur met AEDs

349

350

344

80%

++

QSO-1c

Andere beschikbare AEDs (optioneel)

124

117

+

QSO-2

PFs in eigendom en langdurige huur met toiletten of bewegwijzering naar toiletten elders

249

240

238

60%

+++

QSO-3

PFs in eigendom en langdurige huur met startkabels

356

383

388

90%

+++

QSO-4

Medewerkers die een reanimatietraining hebben gevolgd 9

765

419

588

35%

+++

QSO-5

Medewerkers die een EHBO training hebben gevolgd9

718

538

639

30%

++

QSO-6

Medewerkers die een conflicthanteringstraining hebben gevolgd9

454

618

550

25%

++

QSO-8

PFs in eigendom en langdurige huur met samenwerking rijscholen

39

28

43

10%

+++

MILIEU

Bijdragen aan lokale economische ontwikkelingen

QEN-4

CO2 (kg) per parkeerplaats in eigendom en langdurige huur:

110

162

151

+

QEN-4a

- bovengronds

128

164

157

+

QEN-4b

- ondergronds

145

176

161

+

QEN-4c

- terrein

15

64

61

+

CO2 voetafdruk per auto kilometer (kg CO2)

0,182

0,182

0,193

+

CO2 voetafdruk per auto (kg CO2)

4.617

4.333

4.434

+

QEN-4f

Aantal auto's op benzine

112

99

110

+

QEN-4i

Aantal auto's op diesel

467

479

491

+

QEN-4l

Aantal auto's op LPG

2

2

6

+

QEN-4o

Aantal auto's op bio-diesel (20%)

6

4

2

+

QEN-4r

Aantal hybride auto's10

46

68

83

+

QEN-4u

Aantal elektrische auto's

7

30

39

+

QEN-4w

Aantal enkele reis vliegtickets (0 - 1.000 km)

1.902

1.288

1.246

+

QEN-4x

Aantal enkele reis vliegtickets (>1.000 km)

489

318

365

+

QEN-4y

Aantal treinkaartjes (0 - 500 km)

1.374

1.507

1.940

+

QEN-4z

Aantal treinkaartjes (>500 km)

1.245

176

202

+

G4-EN3

Energieverbruik binnen de organisatie (in GJ)

460.097

445.000

425.307

+

Direct energieverbruik (in GJ)

45.921

47.841

52.215

+

Indirect energieverbruik (in GJ)

414.176

397.159

373.092

+

G4-EN4

Energieverbruik buiten de organisatie

159

170

+

G4-EN5

Energie-intensiteit per PF (in GJ)

1.251

1.190

+

Energie-intensiteit per parkeerplaats (in GJ)

6

6

+

G4-EN6

Vermindering van energieverbruik (in GJ)

15.209

18.975

+

Emissies

QEN-5

Medewerkers die:

QEN-5a

- streven naar betere milieuprestaties van hun eigen huishouden

90%

93%

85%

+

QEN-5b

- percentage medewerkers dat meedoet aan een huishoudelijke CO2/ voetafdruk calculatie programma

267

308

318

+

QEN-5c

- meedoen aan een huishoudelijke CO2/ voetafdruk calculatie programma

14%

18%

12%

30%

++

G4-EN7

Vermindering in energiebehoefte van producten en diensten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

+

Directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht

36.167

34.016

32.306

+

G4-EN15

Directe broeikasgasuitstoot (scope 1 in tCO2)

3.092

3.190

3.545

+

G4-EN16

Energie indirecte broeikasgasuitstoot (scope 2 in tCO2)

32.801

30.666

28.591

+

G4-EN17

Overige indirecte broeikasgasuitstoot (scope 3 in tCO2)

274

159

170

+

G4-EN18

Emissie-intensiteit broeikasgasuitstoot:

- directe (scope 1) en indirecte (scope 2) uitstoot

31.920

+

- andere (scope 3) uitstoot

137

+

- medewerkers intensiteit ratio (tCO2 /medewerker)

127

+

- PF intensiteit ratio (tCO2 /PF in eigendom en langdurige huur)

354

+

G4-EN19

Vermindering van broeikasgasuitstoot en tCO2 reductie

2.152

1.710

+

Duurzame certificeringen

QEN-1

Nieuw te bouwen PFs die goed of hoger scoren volgens BREEAM (of gelijkwaardig)

-

15

+++

QEN-2

Ontwikkelingsfase van onafhankelijke 'sector specifieke' indicatoren in bestaande bouwnorm

Start

Test

BREEAM in Use

Klaar

+++

QEN-3

Bestaande PFs gecertificeerd door onafhankelijke 'sector specifieke' indicatoren

-

35

+++

Faciliteren van personenauto's en programma’s met versterkte milieuprestaties

QFA-6

Parkeerplaatsen in eigendom en langdurige huur voor:

802

747

1.068

1%

+++

QFA-6a

- elektrische voertuigen, met oplaadpunten

465

394

434

QFA-6b

- deelauto's en andere duurzame programma's

337

353

634

Waterverbruik

G4-EN8

Totale waterverbruik van gemeentelijke watervoorzieningen of andere waterbedrijven in m³

70.086

71.561

66.392

+

G4-EN9

Totale waterverbruik van onze kantoren in m³

3.634

+

Aantallen 2014

PFs in eigendom en langdurige huur

806

Parkeerplaatsen in eigendom en langdurige huur

297.726

Doelsteden

98

Medewerkers11

2.517

 1. Percentage ten opzichte van het rapportage jaar.
 2. Mtrl= Materieel.
 3. += Monitoren.
 4. ++= Beperkte verandering.
 5. Dit is geen percentage maar een doelgetal.
 6. +++= Ambitieuze actie.
 7. International Customer Satisfaction Survey 2014.
 8. Comp.= Comprehensive.
 9. Eerste keer of herhaling.
 10. Emissies berekend op basis van benzine uitstoot aangezien deze auto's een combinatie van elektrisch, benzine en diesel kunnen zijn.
 11. Het aantal medewerkers is anders dan het aantal FTEs.