Beheermethode (DMAs)

Download XLS

GRI

Definitie

Verwijzing en/of weglating

Categorie economisch1

DMA

Q-Park streeft naar een stabiel financieel resultaat en voert een duurzaam financieel MVO beleid, risicomanagement en portfoliomanagement waarin weloverwogen afwegingen worden gemaakt tussen risico en rendement

Quintessence en G4 en Jaarverslag: Jaarrekening

Economische prestaties

G4-EC1

Operationeel resultaat voor belastingen en afschrijvingen

Quintessence en G4 en Jaarverslag: Jaarrekening

G4-EC2

Financiële implicaties, risico’s en kansen voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering

Informatie is weggelaten omdat deze indicator niet direct van toepassing is op onze bedrijfsactiviteiten

G4-EC3

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringsplan van de organisatie

Quintessence en G4 en Jaarverslag: Jaarrekening

G4-EC4

Financiële steun van een overheid

Quintessence en G4 en Jaarverslag: Jaarrekening

G4-EC8

Beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervan

Economie

Categorie milieu2

DMA

Q-Park streeft naar het verbeteren van milieuprestaties van eigen parkeerfaciliteiten, wagenpark, kantoren en het beïnvloeden van milieuprestaties van belangrijke relaties in de waardeketen. We maken ons sterk voor een algemeen geaccepteerde duurzame standaard voor parkeergarages (BREEAM)

MVO beleid, Milieu en Quintessence en G4

Energie

G4-EN3

Energieverbruik binnen de organisatie

Quintessence en G4

G4-EN4

Energieverbruik buiten de organisatie

Quintessence en G4 (bedrijf en medewerkers pendelen)

G4-EN5

Energie-intensiteit

Quintessence en G4

G4-EN6

Energiebesparing

Quintessence en G4

G4-EN7

Vermindering in energiebehoefte van producten en diensten

Quintessence en G4

Water

G4-EN8

Totale wateronttrekking per bron

Quintessence en G4

G4-EN9

Waterbronnen onttrekking significante gevolgen van water

Quintessence en G4

G4-EN10

Percentage en totaal volume van gerecycled en hergebruikt water

Niet relevant voor onze organisatie

Emissies

G4-EN15

Directe broeikasgasuitstoot (scope 1)

Quintessence en G4

G4-EN16

Indirecte broeikasgasuitstoot (scope 2)

Quintessence en G4

G4-EN17

Overige indirecte broeikasgasuitstoot (scope 3)

Quintessence en G4

G4-EN18

Emissie-intensiteit broeikasgasuitstoot

Q-Park rapporteert alleen CO2-emissies, omdat de uitstoot van andere broeikasgassen door Q-Park als niet relevant wordt beschouwd

G4-EN19

Vermindering van broeikasgasuitstoot

Q-Park rapporteert alleen CO2-emissies, omdat de uitstoot van andere broeikasgassen door Q-Park als niet relevant wordt beschouwd

G4-EN20

Emissie van ozonafbrekende stoffen

Deze indicator is niet van toepassing, omdat ozonafbrekende stoffen zoals SO2 (zwaveldioxide) niet in significante hoeveelheden worden uitgestoten door Q-Park

G4-EN21

NOx, SOx en andere significante luchtemissies

Onze uitstoot van gassen op dit gebied is minimaal en niet materieel

Categorie sociaal

Subcategorie arbeidsomstandigheden en menswaardig werk3

DMA

De deskundigheid en betrokkenheid van onze circa 2.600 medewerkers in vier regio's hun onderlinge samenwerking en communicatie zijn bepalend voor de professionaliteit en slagvaardigheid van onze organisatie. Alleen met hun inzet kunnen wij de door ons gewenste kwaliteit in onze producten en diensten neerzetten. We streven naar een diverse personeelssamenstelling en besteden bijzondere zorg aan het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers

Maatschappij, Quintessence en G4 en Jaarverslag: P&O

Training en educatie

G4-LA9

Gemiddeld aantal uren training per jaar per medewerker

Maatschappij en Quintessence en G4

G4-LA10

Programma’s voor ontwikkeling van vaardigheden en leven lang leren, in het kader van duurzame inzetbaarheid

Maatschappij, Quintessence en G4 en Jaarverslag: P&O

G4-LA11

Percentage van medewerkers dat informatie krijgt over prestatie en loopbaanontwikkeling

Maatschappij, Quintessence en G4 en Jaarverslag: P&O

Maatschappij4

DMA

Q-Park hanteert een eigen Code of Ethics, waarin is vastgelegd hoe medewerkers horen om te gaan met interne, nationale en internationale regels, wetten en richtlijnen. De code voorziet in procedures om misstanden te melden en in een klokkenluidersregeling. Medewerkers volgen op reguliere basis conflicthanteringstrainingen

Maatschappij, Codes en Quintessence en G4

G4-SO1

Percentage van de activiteiten waarbij de lokale gemeenschap betrokken is, effectbeoordelingen en ontwikkelingsprogramma’s

Maatschappij en Quintessence en G4

G4-SO2

Activiteiten met aanzienlijke potentiële of werkelijke negatieve gevolgen voor plaatselijke gemeenschappen

Maatschappij en Quintessence en G4

Productverantwoordelijkheid5

DMA

Q-Park hecht zeer aan de privacy van klanten. Om veiligheidsredenen zijn onze parkeerfaciliteiten uitgerust met videocamera’s. Sommige garages gebruiken kentekenplaten-herkenning bij binnenkomst om het gebruiksgemak te vergroten. We hanteren strikte regels hoe met deze beeldgegevens om te gaan. Dit is vastgelegd in onze CCTV Code

Maatschappij, Codes en Quintessence en G4

G4-PR5

Resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken

Maatschappij en Quintessence en G4

  1. In dit overzicht zijn bepaalde economische aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
  2. In dit overzicht zijn bepaalde milieuaspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
  3. In dit overzicht zijn bepaalde sociale arbeid en menswaardige werkaspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
  4. In dit overzicht zijn bepaalde sociaal maatschappelijke aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
  5. In dit overzicht zijn bepaalde sociale productverantwoordelijke aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.