Algemene informatie

Download data

Informatievoorziening GRI

Verwijzing en/of weglating

Strategie en analyse

G4-1

CEO statement

Verslag RvB

Organisatieprofiel

G4-3

Naam van de organisatie

Q-Park NV

G4-4

Belangrijkste producten en/of diensten

Profiel en Bedrijfsmodel

G4-5

Locatie hoofdkantoor

Maastricht

G4-6

Landen waar de organisatie actief is

Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland

G4-7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

MVO Governance en Corporate codes

G4-8

Afzetmarkten

Profiel en Bedrijfsmodel

G4-9

Omvang van de organisatie

Profiel en Jaarverslag: Financieel

G4-10

Personeelsbestand naar functiecategorie, met arbeidsovereenkomst

Profiel en Quintessence en G4, subcategorie F is niet van toepassing, gezien deze indicator niet van toepassing is op onze bedrijfsactiviteiten

G4-11

Percentage medewerkers vallend onder CAO arbeidsovereenkomst

Quintessence en G4

G4-12

Omschrijving ketenstructuur

Bedrijfsmodel

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode m.b.t. omvang, structuur of eigendom

Geen significante veranderingen in 2014

G4-14

Uitleg of en hoe het voorzorg-principe binnen de organisatie aan de orde wordt gesteld

Uitdagingen

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven welke de organisatie onderschrijft en goedkeurt

Corporate codes

G4-16

Lidmaatschap van verenigingen en/of nationale/internationale belangenorganisaties

Board of Irish Parking Association, Danish Parking Association, Norwegian Parking Association and Parking Complaint Team, Chair European Parking Association, Board member at Vexpan, Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht, Independent chairman of the NEN. Member of Communication Partners, Member of GBN platform, Member of the Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Member of Vexpan and CROW, Member of the European Parking Council

Bepaling materiële aspecten

G4-17

Afbakening en vermelding van beperkingen voor de reikwijdte van het verslag: A. Alle entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde financiële verklaringen of vergelijkbare documenten van de organisatieB. Of er entiteiten zijn die opgenomen zijn in de geconsolideerde financiële verklaringen of vergelijkbare documenten van de organisatie, maar niet opgenomen zijn in het verslag

Jaarverslag: Jaarrekening (punt 37) en Grondslagen. Q-Park NV inclusief Q-Park Beheer BV te Maastricht, Q-Park GmbH & Co KG te Düsseldorf, Q-Park Belgium NV te Brussel, Q-Park (UK) Limited te Leeds, Q-Park France SAS te Boulogne Billancourt, Q-Park Ireland Ltd te Dublin, Q-Park Denmark A/S te Søborg, Q-Park AB te Stockholm, Q-Park Norway Holding AS te Oslo en Q-Park Finland Oy te Helsinki

G4-18

Procesbeschrijving inhoudsbepaling: A. Het proces voor het vaststellen van de inhoud van het verslag en de reikwijdteB. Hoe de organisatie de rapportageprincipes voor het bepalen van de inhoud van het verslag heeft geïmplementeerd

MVO beleid

G4-19

Materiële aspecten

MVO beleid

G4-20

Reikwijdte materiële aspecten binnen de organisatie

MVO beleid en Grondslagen

G4-21

Reikwijdte materiële aspecten buiten de organisatie

MVO beleid en Grondslagen

G4-22

Verklaring van het effect van herziende informatie verstrekt in eerdere verslagen en de reden van de herziening

Grondslagen

G4-23

Veranderingen die vergelijkbaarheid met vorige verslagen kunnen beperken

Grondslagen

Betrokkenheid belanghebbenden

G4-24

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Belanghebbenden

G4-25

Basis voor de inventarisatie en selectie van groepen belanghebbenden die moeten worden betrokken

Belanghebbenden

G4-26

Benadering van het betrekken van belanghebbenden, inclusief frequentie van het betrekken per type belanghebbendengroep

Belanghebbenden

G4-27

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd

MVO beleid

Verslagparameters

G4-28

Verslagperiode

1 januari 2014 t/m 31 december 2014

G4-29

Datum van het meest recente voorgaande verslag

Mei 2014

G4-30

Verslaggevingscyclus

Kalenderjaar

G4-31

Contactpunt

Contact en Colofon

G4-32

A.‘Core’-optie die de organisatie heeft gekozen
B. Inhoudsopgave GRI voor de gekozen optie
C. Verwijzing naar rapport inzake externe assurance als ten aanzien van het verslag externe assurance is verkregen

GRI zonder externe assurance

G4-33

A. Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag
B. Indien niet opgenomen in het assurance-rapport bij dit duurzaamheidsverslag, de scope en basis van de geleverde externe assurance
C. Relatie tussen de organisatie en assuranceverstrekkers
D. Of het hoogste bestuurslichaam of (top) managers betrokken zijn bij de verkrijging van assurance voor het duurzaamheidsverslag van de organisatie

Ontwikkeling verslag

Governance

G4-34

Governancestructuur

MVO governance en Corporate codes

Ethiek en integriteit

G4-56

Intern ontwikkelde missies, gedragscodes, beginselverklaringen relevant voor economische, milieu- en sociale prestaties en de status van implementatie

MVO governance, Code of Ethics, OECD & UNGC Code, Business Partner Code, MarCom Code, Sponsor Code, CCTV Code, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Betrugsrichtlinie, Richtlinie Geschenke und Bewirtung, Richtlijnen voorsocial media en medewerkershandboek

Algemene standaardtoelichtingen voor sector

Construction and Real Estate Sector Supplement (CRESS)

Belangrijke sector-specifieke aspecten waaronder: -Product en service etikettering, met inbegrip van bouw en materialen certificering-Gebouw energie-intensiteit-Water intensiteit-Uitstoot van broeikasgassen met betrekking tot gebouwen in gebruik-Beheer en sanering van verontreinigde grond-Gezondheid en veiligheid arbeidsvraagstuk-Hervestiging van lokale gemeenschappen-Aannemer en onderaannemer arbeidsvraagstukken

Het sectorsupplement sluit onvoldoende aan bij de aard van ons vastgoed. Vandaar dat wij dit niet toepassen