Verslag RvB

Q-Park levert een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid van de steden waar onze parkeerfaciliteiten zich bevinden. Al vanaf ons ontstaan is dat een belangrijke drijfveer. Onze meerwaarde schuilt in een klantgerichte benadering. Door actief met gemeenten in gesprek te gaan over het mobiliteitsbeleid, kunnen en willen we het verschil maken.

Bijdragen aan leefbaarheid

We zien het als onze gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen dat de stad een aangename plek is en blijft om te vertoeven. Een plaats waar je elkaar graag ontmoet, waar je prettig woont, werkt of studeert. Dat kan onder andere als we de verkeersdruk helpen sturen door bij te dragen aan een doordacht mobiliteitsbeleid. Dit is wat ons betreft een beleid waar betaald parkeren integraal onderdeel van uitmaakt. Door het prijsbeleid zo in te richten dat er altijd voldoende parkeerplekken zijn, zorgt een gemeente voor economische bedrijvigheid op die locaties waar dat belangrijk is. En voor een optimale toegankelijkheid van openbare voorzieningen, vervoersknooppunten en medische centra.

We dragen ook bij aan de leefbaarheid in de stad door informatie te delen over waar onze locaties zich bevinden, over vrije plekken en tarieven. Dat doen we in de publieke ruimte, op onze websites of via navigatiesystemen. We investeren bewust in informatiesystemen die automobilisten helpen snel een parkeerplaats te vinden. Daardoor vermindert het zoekverkeer en neemt de verkeersdruk in de stad af. Dat scheelt ook de nodige uitstoot van vervuilende stoffen.

Dicht bij de klant

Uiteraard dragen we bij aan het welbevinden van onze klanten met onze bekende kwaliteit. Toegankelijk, schoon, licht, ruim en veilig zijn kernmerken die bij Q-Park horen. Maar we doen meer. We zijn altijd dichtbij als dat nodig is. We zetten onze mobiele teams in de stad in om klanten waar nodig te helpen en te zorgen dat ze zich veilig en welkom voelen. Onze parking hosts zijn trots op wat ze kunnen betekenen voor onze klanten. Ze treden op als host en kunnen voor Q-Park het verschil maken. Dat geldt ook voor de medewerkers van ons callcenter, die 24 uur per dag klaar staan om klanten hulp te bieden.

Bindende factor voor medewerkers

Onze maatschappelijke relevantie is ook voor onze eigen dienstverlenende medewerkers groot. Veel werkomgevingen voor functionele diensten zijn gecreërd door de interneteconomie. We zorgen samen met andere dienstverlenende industrieën voor werkgelegenheid in de maatschappij. We zijn een bindende factor en bieden afwisselend werk en een zekere status waardoor onze medewerkers zich gewaardeerd voelen. Omdat zij rechtsreeks contact hebben met onze klanten, maken ze soms ook minder fraaie dingen mee, zoals agressie of geweld. We zijn ons daarvan bewust en zijn zuinig op onze mensen. We zorgen dat ze weerbaar zijn en door middel van een agressie en geweld training kunnen ze conflicten in de praktijk makkelijker oplossen. Ondanks onze internationale schaalgrootte zijn we ons steeds bewust van het belang van die menselijke maat in ons bedrijf en in de maatschappij. Ook die sociale kant is een onderdeel van de Q van Q-Park.

Bijdragen aan minder milieubelasting

We leveren onze bijdrage aan het milieu op verschillende manieren. Allereerst door ons eigen energieverbruik terug te dringen door energie te besparen, en energiezuinige oplossingen zoals ledverlichting, te kiezen in onze faciliteiten. Zeker nu het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s toeneemt, werken ook we aan de meest slimme en veilige oplossingen voor energievoorziening. We spannen ons in voor een duurzame certificering van bestaande parkeerfaciliteiten, BREEAM In Use. De CO2-uitstoot per parkeerplaats is voor ons de norm waaraan we afmeten of we op de goede weg zijn.

Waarde creëren en zekerheid bieden

Waarde creëren voor al onze belanghebbenden, dat is waar Q-Park voor staat. We hebben de klant in het vizier en een duidelijke visie op onze rol in de mobiliteitsketen. Zoals u kunt lezen in ons financiële jaarverslag biedt onze financiële positie ruimte om te investeren in de ontwikkeling van Q-Park. Met een aangescherpte strategie gaan we ons de komende jaren richten op verdichting en kwaliteitsverbetering van ons aanbod. Daarmee creëren we continuïteit en zekerheid voor onze medewerkers en klanten, voor onze partners in de mobiliteitsketen en voor onze aandeelhouders.

Niet-financiële onderwerpen relevant

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is integraal onderdeel van onze identiteit, van ons beleid en van de wijze waarop we ons bedrijf besturen. De niet-financiële onderwerpen die hier worden benoemd zijn onderdeel van ons sturingskader en ons beloningsbeleid. Dat vinden we vanzelfsprekend. We leggen over de voor ons relevante thema’s verantwoording af aan onze belanghebbenden. Dat doen we in dit verslag en op onze website. Toch hebben we besloten om met ingang van dit boekjaar geen externe assurance meer te vragen. In de fase waarin Q-Park momenteel verkeert, willen we het accent leggen op het ontwikkelen van het bedrijf en de positionering in de markt. Daar gaat alle aandacht naar uit. Dat neemt niet weg dat we onze externe verantwoording zeer serieus nemen. We staan altijd open om hierover met onze belanghebbenden in gesprek te gaan.

Raad van bestuur. Van links naar rechts; Theo Thuis, Frank De Moor en Rob Vroom.

Raad van bestuur

Frank De Moor - CEO
Theo Thuis - COO
Rob Vroom - CFO

Maastricht, dinsdag 31 maart 2015