Verslaggevingsbeleid

Q-Park neemt de ontwikkeling van de MVO rapportage zeer serieus. De laatste jaren hebben we veel gedaan om de verslaggeving op een hoog niveau te brengen. Het resultaat mag er zijn: ons MVO verslag 2013 behaalde een 19de plek op de Transparantiebenchmark. We zien dit als bewijs van het feit dat we de verslaggevingsprincipes goed hanteren. Het geeft ook aan dat we het proces om tot een inhoudelijk correct, compleet, evenwichtig en toegankelijk verslag te komen, op orde hebben.

Materiële onderwerpen

We passen sinds 2013 de G4-richtlijn toe van Global Reporting Initiative (GRI). G4 stelt het materialiteitsprincipe centraal. Dit helpt om meer focus aan te brengen in onze verslaggeving. Het verslag over 2013 was opgesteld in de geest van G4. Om volledig te voldoen aan de eisen van G4, hebben we in 2014 een uitgebreidere externe materialiteitsanalyse gedaan. De uitkomst gaf geen aanleiding om de onderwerpen die we behandelen (zie ook Materialiteit) aan te passen. Wel hebben we gemeend de indeling van onze eigen set PIs meer overeen te moeten laten komen met de indeling zoals die gebruikelijk is bij GRI. Daardoor ontstaat zowel voor de lezer als voor onszelf meer samenhang in de informatie.

Rapportageproces

De MVO data wordt jaarlijks aan het eind van elk rapportage jaar uitgevraagd vanuit de Holding. Door middel van een speciaal ontwikkelde en gestandaardiseerde gegevensuitvraag kunnen de landen hun gegevens inzamelen en gecontroleerd aanleveren. Vervolgens worden deze bij de Holding geconsolideerd en geëvalueerd. Ook het rapportageproces is gestandaardiseerd en de data­uitvraagstructuur kan makkelijk worden gecontroleerd op volledigheid en betrouwbaarheid. Het gehele proces is al geschikt gemaakt voor de toekomstige externe verificatie.

MVO data rapportageproces

Externe verificatie

Externe verificatie vergroot het vertrouwen van belanghebbenden in onze verantwoording. Het heeft ook een disciplinerend effect gehad op onze interne organisatie. Aan externe verificatie zijn de nodige kosten verbonden. Daarnaast is het nodig zeker te zijn dat we over de juiste bewijsvoering beschikken, wat de nodige inspanning vraagt van een organisatie van onze omvang. In de fase waarin Q-Park momenteel verkeert, wil de raad van bestuur het accent leggen op het ontwikkelen van het bedrijf en de positionering in de markt. Daar gaat alle aandacht naar uit. De raad van bestuur heeft daarom besloten om over dit boekjaar niet opnieuw externe assurance te vragen. We blijven onze verslaggeving uiteraard inrichten conform de kwaliteitsstandaard die belanghebbenden van ons verwachten.

Naar een geïntegreerd jaarverslag

Ons plan blijft om een geïntegreerd jaarverslag uit te brengen in 2018. De totstandkoming van een geïntegreerd verslag is efficiënter en effectiever. Een eenduidig verhaal versterkt ons bedrijfsmodel en geeft beter inzicht in de directe en indirecte resultaten, de financiële en niet- financiële resultaten.

Om die reden hebben we ons bedrijfsmodel vertaald in een grafische weergave. Deze laat in één oogopslag al onze activiteiten zien en de manier waarop financiële en niet-financiële aspecten aan elkaar gerelateerd zijn. Alle materiële onderwerpen zijn erin verwerkt: onze inbreng, de diensten die we leveren, onze klanten en de resultaten van onze inspanningen. De meer gedetailleerde informatie over elk van deze onderwerpen is te vinden in onze jaarverslagen.

Online verslaggeving

Digitalisering is niet alleen van belang in onze primaire processen, ook de communicatie gaat steeds meer online. Vandaar dat we onze jaarverslagen alleen nog online publiceren. We verwijzen hierin ook naar alle informatie die te vinden is op onze corporate website.

Prestatiedashboard

Om internationale data te verzamelen en te kunnen vergelijken, voorzien we de landenorganisaties van een gespecificeerd dashboard voor MVO. De managing directors geven hierin aan van welke PIs zij de resultaten jaarlijks willen hebben. Daarnaast voorzien we de landen van een groepsdashboard, met daarin de meest gevraagde indicatoren. Hierdoor kunnen zij gerichter hun MVO activiteiten ontplooien en onderling resultaten vergelijken.