Grondslagen bij de verslaggeving

Dit MVO verslag geeft informatie over de maatschappelijke rol van Q-Park in het kalenderjaar 2014 voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, banken en (financiële) zakelijke relaties, leveranciers, overheden, omwonenden en maatschappelijke organisaties.

Inhoud en relevantie

Het accent van dit verslag ligt op de duurzaamheidsdoelstellingen die voor Q-Park het meest relevant zijn. Dit zijn de doelstellingen op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit waarvoor we de meeste waarde kunnen toevoegen. Dit verslag laat zien wat op dit gebied bereikt is. We rapporteren conform de richtlijn van Global Reporting Initiative G4, op applicatieniveau Core, in de categorieën economie, milieu en sociaal met de verschillende subcategorieën die voor ons relevant zijn. De selectie van de GRI-indicatoren is gebaseerd op de materialiteitsanalyse die we dit jaar hebben uitgevoerd. Deze lichten we elders in dit verslag uitgebreid toe. De Quintessence-doelstellingen die we in voorgaande jaren apart lieten zien, zijn nu geïntegreerd in de GRI-tabel.

Voor de financiële prestaties verwijzen we naar de financiële kerncijfers over 2014. Voor meer informatie over ons financiële resultaat verwijzen we naar ons financieel jaarverslag. Dit MVO verslag verschijnt jaarlijks en gelijktijdig met het jaarverslag.

Reikwijdte en afbakening

Dit verslag betreft Q-Park NV en alle groepsmaatschappijen voor zover het gaat om meerderheidsdeelnemingen, zie hiervoor het financieel jaarverslag. De afbakening van het verslag is vastgesteld op basis van de materialiteitsanalyse. Dit impliceert dat we rapporteren over de materiële onderwerpen. Bij het maken van keuzes over de diepgang en afbakening van de rapportage laten we ons leiden door de inzichten uit deze materialiteitsanalyse. De materialiteitsmatrix toont zowel het belang van onze belanghebbenden als de impact of invloed van Q-Park op de verschillende aspecten. We rapporteren over de elementen waar we een directe invloed op hebben en waarop we ook impact hebben. Over onderwerpen waar we minder directe invloed op hebben, rapporteren we niet. Een uitzondering geldt voor de emissies binnen scope 3, waarvan de effecten buiten onze organisatie liggen. We verzamelen voornamelijk data van parkeerfaciliteiten die Q-Park in eigendom of langdurige huur heeft, omdat we op die faciliteiten de meeste invloed kunnen uitoefenen. Het gaat om 22 procent van het totaal aantal parkeerplaatsen. Wanneer we onze prestaties meten voor een beperkt deel van onze faciliteiten is dat expliciet vermeld. Voor de berekening van de CO2-voetafdruk van het wagenpark hebben we al onze leaseauto’s meegenomen.

Verslaggevingsstandaarden en toetsingscriteria

We rapporteren volgens de G4 op Core en volgens de criteria van de Transparantiebenchmark 2015. Het verslag bevat standaard toelichtingen (standard disclosures) volgens de "GRI Sustainability Reporting Guidelines”. Het sectorsupplement Construction and Real Estate sluit onvoldoende aan bij de aard van ons vastgoed. Vandaar dat we dit niet toepassen. Wel hebben we kennis genomen van de relevante punten die erin worden vermeld. Het beleid van Q-Park is gebaseerd op de EU SDS, ISO 26000 zelfverklaring, OECD Richtlijnen en UNGC Principes, ICC Code en de Nederlandse Corporate Governance Code (2007). Voor ons energieverbruik, onze broeikasgassenemissies en onze CO2-berekeningen maken we gebruik van het GHG Protocol en de DEFRA.

Verzamelen en controleren van de data

De gegevens over niet-financiële prestaties worden jaarlijks verzameld in de 10 landen waar we werkzaam zijn en in de Holding. De vragen en definities zijn in 2010 opgesteld in samenwerking met externe experts en sindsdien verder verbeterd en aangepast. Waar mogelijk zijn die correcties ook in de data van voorafgaande jaren doorgevoerd. Daarnaast hebben we een protocol opgesteld, met duidelijke uitleg over onze (Quintessence) indicatoren en definities. Dit om misverstanden te voorkomen. Een deel van die definities is te vinden in de begrippenlijst. Om de kwaliteit van de informatie te waarborgen is het rapportageproces gestandaardiseerd en de data-uitvraagstructuur gecontroleerd op volledigheid en betrouwbaarheid. Voor sommige delen van de modellen, zoals de dataverzameling en berekening van de CO2-voetafdruk, hebben we opinies en schattingen van experts gebruikt. Er is dan ook een inherente onzekerheid in die berekeningen. De cijfers die we rapporteren zijn de best mogelijke schattingen. Door ons steeds evoluerend inzicht, zullen we onze methodologie in de toekomst blijven verbeteren.

Aanpassingen ten opzichte van 2013

Ten opzichte van 2013 hebben we de volgende punten aangepast:

Q-Park De Rotterdam, Rotterdam, Nederland